top of page

Privacy statement

Eco-erf Bolsward hecht er veel waarde aan dat binnen de vereniging zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens. Met deze verklaring geeft Eco-erf Bolsward weer op welke wijze zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Eco-erf Bolsward verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Eco-erf Bolsward gebruikt persoonsgegevens alleen voor de verwerkingen waarvoor ze bedoeld zijn. 

 

Welke gegevens worden verzameld bij bezoek en gebruik van deze website?

U kunt onze website anoniem raadplegen. Eco-erf Bolsward verzamelt zonder toestemming geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers van onze website. Wel worden statistische gegevens verzameld met behulp van Google Analytics, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. De statistische gegevens (waaronder aantal raadplegingen per pagina) gebruikt Eco-erf Bolsward om haar website te verbeteren. Als u een formulier op onze website invult, worden de door u ingevulde gegevens, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, verstuurd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om uw inzending te beantwoorden en worden na 12 maanden verwijderd uit onze systemen.

 

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Eco-erf Bolsward verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Eco-erf Bolsward dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter. 

 

Welke rechten hebben betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens?

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Eco-erf Bolsward van u verwerkt, dan kunt u een inzageverzoek doen (artikel 15 AVG).

 

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

 

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht Eco-erf Bolsward te verzoeken uw gegevens te verwijderen, het zogenoemde recht op vergetelheid (artikel 17 AVG). Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in het geval van een onrechtmatige verwerking.

Indien u de (digitale) persoonsgegevens die Eco-erf Bolsward van u verwerkt wilt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht van dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit betekent dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm welke u, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).   

 

Een verzoek kan worden ingediend door een e-mail te sturen naar onderstaande contactgegevens. Eco-erf Bolsward streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van uw verzoek en behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Om zo goed mogelijk op uw verzoek te kunnen reageren, wordt u verzocht om zo duidelijk mogelijk over uw verzoek te communiceren.

 

Op welke wijze kan er contact worden opgenomen?

Heeft u een algemene vraag over privacy of wilt u gebruik maken van één van uw privacyrechten, dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@eco-erfbolsward.nl

 

Heeft u na contact met Eco-erf Bolsward een klacht over de wijze waarop Eco-erf Bolsward omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan door Eco-erf Bolsward te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op eco-erfbolsward.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

shutterstock_150917582-[Omgezet].jpg
bottom of page